Tuesday

NBA: 1 unit each:

  • Atlanta -1
  • Milwaukee-14
  • Houston +10